โรงเรียนบัญฑิตวิทยา (อนุบาล)

ประวัติโรงเรียนบัณฑิตวิทยา

 

 
โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2503 ใช้อักษรย่อปักที่อกเสื้อนักเรียนด้านขวา
ว่า “บ.ฑ.ว.”


อาคารเรียนหลังแรกอยู่ที่ตึกสองชั้น ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร มีนายเชาวลิต  พิพัฒนโคคา เป็นเจ้าของ มีนายอนันต์  สร้อยสุวรรณ เป็นผู้จัดการ
และนายวิบูลย์  สนั่นนาม เป็นครูใหญ่คนแรก

ในครั้งแรกเปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน พ.ศ. 2510
ได้ก่อสร้างอาคารตึกสามชั้นเพิ่มและได้รับอนุญาต ให้เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1
ถึง มัธยมปีที่ 3 และใน พ.ศ. 2530 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3


ในเวลาต่อมาโรงเรียนบัณฑิตวิทยา ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
อยู่ในความอุปถัมภ์ของสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย มีนายมงคล  ตรีศิริพิศาล เป็นผู้รับใบอนุญาต
โดยมีนางอภิวันทน์  เพชรคง เป็นครูใหญ่


และในปี พ.ศ. 2551 ได้ขอหยุดทำการชั่วคราว เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่ใหม่
ให้สมบูรณ์แบบและทันสมัยยิ่งขึ้น และขอยุบชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะเปิดดำเนินการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลชั้นปีที่ 3 เท่านั้น


ในปัจจุบันนี้โรงเรียนบัณฑิตวิทยา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาลชั้นปีที่ 3
อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
โดยมีนายสมภพ  ตรีศิริพิศาล เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสมศักดิ์  วรรักษ์กุล
เป็นผู้อำนวยการ และมีนางสาวเสาวลักษณ์  รัศมี เป็นรองผู้อำนวยการ
   

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
100689