โรงเรียนบัญฑิตวิทยา (อนุบาล)

 
  ปี 2554  
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สอบได้ 3 คน  
  1.  ด.ญ. โศภิษฐา  กังวานสกุลทอง       
  2. ด.ญ. กนกกร  ปัญญาพิทักษ์ชัย       
  3. ด.ญ. ดวงพร  ปัญญาพิทักษ์ชัย       
             
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน (สีลม)        
  1. ด.ญ. โศภิษฐา  กังวานสกุลทอง    
             
โรงเรียนโยนออฟอาร์ท   
  1. ด.ญ. อาทิญาดา  ดีมาก       
  2. ด.ญ. ชนิตา  ธนชัชวาล       
  3. ด.ญ. ชัญญานุช  ไกซิง       
             
โรงเรียนราชวินิต   
  1. ด.ช. ปุณณวิศว์  สุภาวสุวัตร์       
             
   ปี 2555    
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์        
  1. ด.ญ. ศศิภา  ชัชวาลวุฒิกุล       
  2. ด.ญ. พัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์       
  3. ด.ญ. อริยญาณ  ศิริวงศ์วิบูลย์       
  4. ด.ญ. กชพร  อินทร์เจริญ      
             
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา       
  1. ด.ญ. ณัฐฐยา  วณิชธนะสิทธิ์       
  2. ด.ญ. วทันยา  อุปลาคม       
  3. ด.ญ. กชพร  อินทร์เจริญ       
  4. ด.ญ. เนตรฤดี  ติ่งทอง  
             
โรงเรียนสาธิต ลอออุทิศ  
  1. ด.ญ. ปัณยวีร์  สุภาวสุวัตร์  
             
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
  1. ด.ช. ณัฐพงษ์  พรหมกร  
             
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  
  1. ด.ญ. พัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์  
             
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย (ห้องพิเศษ)        
  1. ด.ช. จิตติพัฒน์  จันทาขุ่ม       
  2. ด.ช. พงศพัศ  ทองปาน       
  3. ด.ญ. มนัสนันท์  เจริญยิ่งพงษา  
  4. ด.ญ. พัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์  
  5. ด.ช. ณัฐพงษ์  พรหมกร  
             
โรงเรียนอัสสัมชัน แผนกประถม (เซนต์หลุยส์)        
  1. ด.ช. จิรัฏฐ์  วิจิตรจิตเลิศ       
             
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา        
  1. ด.ช. คิมหันต์  เย็นทรวง       
  2. ด.ญ. ปัณยวีร์  สุภาวสุวัตร์       
             
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        
  1. ด.ญ. วทันยา  อุปลาคม       
             
  ปี 2556       
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา        
  1. ด.ญ. จิรัชญา  จิตวิสุทธิ์ศรี       
  2. ด.ญ. ณิชนันท์  อภิกิตตินันท์       
  3. ด.ญ. ณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี      
             
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม (เซนต์หลุยส์)        
  1. ด.ช. อิศรานุวัฒน์  ชื่นวโรดม       
             
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล        
  1. ด.ช. รเมศ  ประสพบุญ       
  2. ด.ช. สิรดนัย  จันทนา       
             
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์        
  1. ด.ญ. ณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี       
  2. ด.ญ. จิรัชญา  จิตวิสุทธิ์ศรี       
             
โรงเรียนพลับพลาชัย        
  1. ด.ช. ปัณณวัฒน์  สร้อยทอง   
  2. ด.ช. พหล  ศิริพยัคฆ์  
  3. ด.ช. สุรกานต์  ชาญชัย   
  4. ด.ช. ณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์   
  5. ด.ช. ธราเทพ  แสงสถิต      
  6. ด.ช. ตฤณ  ศิลป์ชัย       
  7. ด.ช. ทิวัตถ์  บำรุงธนกิจ       
  8. ด.ญ. ธัญลักษณ์  สายโอ่       
  9. ด.ญ. ณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี       
  10. ด.ญ. ธนิกา  เที่ยงสันเทียะ       
   11. ด.ญ. สรัลชยา  เอี่ยมอนันต์วัฒนะ      
         
  ปี 2557       
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์        
  1. ด.ญ. ปาณิศรา  อุทัยรัตน์       
             
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน        
  1. ด.ญ. ปุณยนุช  กิตติก้องสกุล       
  2. ด.ญ.จิรัชยา  วิจิตรจิตเลิศ       
  3. ด.ญ. จิดาภา  ธาราธรรมรักษ์       
         
โรงเรียนไทยคริสเตียน        
  1. ด.ช. สมชาย  แซ่ถ่าง       
  2. ด.ญ. อภิศรา  ศุภเลิศ       
  3. ด.ญ. ณัฏฐกันย์  กึนสี       
  4. ด.ญ. จิดาภา  ธาราธรรมรักษ์       
             
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์        
  1. ด.ช. ญาณสิษฐ์  จันทรโรจวงศ์       
             
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวน        
  1. ด.ช. ดุลยพัฒน์  วิไลจารุวรรณ       
             
โรงเรีนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์        
  1. ด.ญ.  ธัญชนก  ถาวร       
  2. ด.ญ.  จิดาภา  ธาราธรรมรัตน์   
  3. ด.ญ.  สุรพิชญา  มั่งมีศิริสมใจ   
             
โรงเรียนราชินี        
  1. ด.ญ  ปรีฏาพรณ์  ไตรรัตนารมย์       
  2. ด.ญ.  อาทิศยา  ชื่นวโรดม       
  3. ด.ญ.  ชมชนก  พิริยพูล       
             
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์        
  1. ด.ญ.  เวทิตา  ศิริวัชรกุล       
             
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา        
  1. ด.ญ.  อิศวรา  อัครเมตตาวงษ์       
  2. ด.ช.  วิชญ์พล  หิรัญว่านสุวรรณ       
  3. ด.ญ.  ธัญชนก  ถาวร   
  4. ด.ญ.  ปาณิสรา  อุทัยรัตน์   
  5. ด.ช.  พุทธิพงศ์  ปังดำรงค์   
             
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย (ห้องพิเศษ)        
  1.ด.ญ. ปุณยนุช  กิตติก้องสกุล      
  2.ด.ญ. ธัญชนก  ถาวร  
  3.ด.ญ. วชิรพร  สีอ่อนสี  
  4.ด.ช. พุทธิพงศ์  ปังดำรงค์  
  5.ด.ช. ธนันท์พงศ์  แก้วมีศรี  
             

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
100690