โรงเรียนบัญฑิตวิทยา (อนุบาล)

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนบัณฑิตวิทยามุ่งพัฒนาบุคลากรและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยะธรรม สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ตามศักยภาพ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
ปรัชญา 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
 
พันธกิจ
       
  • จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
  • มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
  • จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้านวิชาการ วัฒนธรรม ประเพณี และภาษา
  • ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ ใฝ่เรียน และเป็นคนดีของสังคม
  • บุคลากรสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนักเรียนและสังคม
 
นโยบาย
โรงเรียนบัณฑิตวิทยามุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เสริมสร้างเยาวชนให้มีความพากเพียรศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และเพียบพร้อมด้วยความรู้ ทั้งวิชาภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การศึกษาระดับสูงต่อไป
 
ป้าหมาย
       
  • นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรู้ในวิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง และมีความสามารถที่จะคิดเป็น
  • นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริงแจ่มใส สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีวินัย กตัญญูกตเวที
  • นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
  • บุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีงามของนักเรียน
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
095741