โรงเรียนบัญฑิตวิทยา (อนุบาล)

ระเบียบการ

ปีการศึกษา  2563

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา  ฝ่ายอนุบาล

 1. ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน
 2. ปลูกฝังความมีเหตุผล   ความเชื่อมั่นในตนเอง   และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 3. เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

***************************************

ระเบียบการแต่งกาย

 1. เครื่องแบบชุดนักเรียน  ชาย / หญิง
 2. ชุดพละศึกษา
 3. กระเป๋านักเรียน
 4. รองเท้านักเรียน  ชาย / หญิง
 5. รองเท้าพละเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาว  ถุงเท้าสีขาว

**************************************

เอกสารที่ต้องนำมา

 1. สำเนาสูติบัตร                                  1   ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง       1   ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา – มารดา             1   ชุด
 4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว  จำนวน           4   รูป
 5. หลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

****************************************


รายการค่าธรรมเนียมต่างๆ

   

 


เตรียมอนุบาล อนุบาล1 อนุบาล2 อนุบาล3
       สถิติคนเข้าชมเว็บ
100701